Rytmoji - Ochrana súkromia

Spločnosť

Royal App Development s. r. o.,

so sídlom Mariánske nám. 30/5, 010 01 Žilina, Slovenská republika,

IČO: 50 049 038, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 64818/L,

(ďalej aj len „spoločnosť Royal App Development s. r. o.“)

je poskytovateľom služieb spočívajúcich v tvorbe a predaji softvérových aplikácií obsahujúcich emotikony (emoji) (ďalej aj len „aplikácie“).

Spoločnosť Royal App Development s. r. o. vyhlasuje, že poskytuje služby spočívajúce v predaji aplikácií na základe zmluvy uzavretej s osobou, ktorá je emotikonmi (emoji) znázornená alebo predmety súvisiace s ktorou sú emotikonmi (emoji) znázornené, a so súhlasom takejto osoby. Nositeľom autorských a iných práv duševného vlastníctva k aplikáciám a k emotikonom (emoji) je v celom rozsahu spoločnosť Royal App Development s. r. o., ktorá ich aj vykonáva.

Ochrana súkromia užívateľov, ktorí kupujú aplikácie ich sťahovaním z webových portálov, je pre nás veľmi dôležitá. Spoločnosť Royal App Development s. r. o. nezhromažďuje, nesleduje ani nemá žiaden prístup a nenakladá s obsahom konverzácií, textových správ alebo akýchkoľvek iných prejavov užívateľov, pri ktorých sú použité emotikony (emoji) alebo ktoré sú uskutočnené prostredníctvom klávesnice. Jediné údaje, ku ktorým má spoločnosť Royal App Development s. r. o. prístup a ktoré spracúva, sú počet stiahnutí aplikácie, štát, z ktorého došlo k stiahnutiu aplikácie, typ zariadenia, na ktorom došlo k stiahnutiu aplikácie, a počet použitých emotikonov (emoji) podľa ich druhov. Tieto informácie sú získavané anonymne, teda bez väzby na osobu konkrétneho užívateľa. Spoločnosť Royal App Development s. r. o. používa tieto informácie výlučne na účely vyhodnocovania a zlepšovania poskytovania služieb, vybavovania žiadostí užívateľov, komunikácie s užívateľmi a poskytovania užívateľského servisu, prípadne na úradné účely v súlade s právnym poriadkom. Spoločnosť Royal App Development s. r. o. nezhromažďuje a nespracúva žiadne osobné údaje užívateľov. Údaje o type zariadenia, na ktorom došlo k stiahnutiu aplikácie, sa zhromažďujú iba v súhrnnej forme a nie sú poskytované žiadnym tretím osobám.

Kontaktné údaje v prípade otázok týkajúcich sa poskytovania služieb:

rytmoji@gmail.com

Royal App Development s.r.o

Mariánske námestie 30/5, 010 01 Žilina, Slovenská republika